Fundamentally groundbreaking. Innovatively effective. Utterly revolutionary.